PDPA

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Pengumpulan dan Penggunaan Data Peribadi

Selaras dengan pematuhan ke atas Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("PDPA") yang berkuatkuasa pada 13 November 2013, REAL Education Group komited untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi anda. Kami berharap pengumpulan dan notis penggunaan data peribadi (kemudian dirujuk sebagai "Notis PDPA") boleh membantu anda memahami bagaimana kami mengumpul, merekod, menggunakan, mendedahkan, menyimpan dan mengawal (kemudian secara kolektif dirujuk sebagai, "diproses" dan / atau "dalam pemprosesan", jika terjadi), apabila diguna pakai, data peribadi yang kami kumpul.

Untuk tujuan Notis PDPA ini, sila ambil perhatian bahawa:

 • "REAL Education Group" merujuk kepada syarikat yang menguruskan pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda (kemudian dirujuk sebagai "REAL").
 • "Maklumat peribadi" merujuk kepada apa-apa maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada anda dan / atau anak anda dan / atau transaksi anda dengan kami dan dari mana anda dan / atau anak anda boleh dikenal pasti atau dikenal pasti daripada maklumat sedemikian. Maklumat ini mungkin melibatkan nama, kad pengenalan / nombor pasport, alamat, pekerjaan, butiran kenalan, butir-butir akaun anda, maklumat kad kredit, rekod akademik, gambar peribadi, jenis produk dan / atau perkhidmatan yang dilanggan dan lain-lain maklumat yang diperlukan mengenai diri anda dan / atau anak anda dan transaksi anda termasuk maklumat peribadi sensitif.
 • "Maklumat peribadi sensitif" merujuk kepada maklumat berkaitan keadaan kesihatan dan perubatan, pendapat politik, kepercayaan agama, sabitan undang-undang dan sebarang data peribadi lain yang ditentukan oleh undang-undang dari semasa ke semasa.

 

A) Pengumpulan sumber maklumat peribadi:

 1. Pelajar atau bakal pelajar:
  REAL mengumpul maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda atau tidak langsung daripada ibu bapa anda, penjaga dan / atau pengambilan ejen apabila anda, ibu bapa anda, penjaga dan / atau ejen pengambilan menghantar kepada kami sebarang pertanyaan, permohonan dan / atau borang pendaftaran melalui pelbagai cara. Maklumat peribadi anda juga boleh dikumpulkan daripada kuki melalui penggunaan laman web kami.
 2. Ibu bapa / penjaga pelajar atau bakal pelajar kami:
  REAL mengumpul maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda atau tidak langsung daripada anak anda, pengambilan ejen apabila anda, ibu bapa anda, penjaga dan / atau pengambilan ejen menghantar kepada kami sebarang pertanyaan, permohonan dan / atau borang pendaftaran melalui pelbagai cara. Maklumat peribadi anda juga boleh dikumpulkan daripada kuki melalui penggunaan laman web kami.
 3. Pelanggan atau pelanggan berpotensi bagi produk kami, perkhidmatan, majlis, persidangan, seminar dan / atau aktiviti pemasaran lain yang dianjurkan oleh REAL:
  REAL mengumpul maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda apabila anda menyatakan minat untuk dihubungi bagi aktiviti-aktiviti pemasaran tersebut. Maklumat anda juga boleh dikumpulkan secara tidak langsung atau daripada kuki melalui penggunaan laman web kami.
 4. Penderma Yayasan REAL:
  REAL mengumpul maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda apabila anda mengisi borang derma / ikrar melalui dalam talian / salinan cetak fizikal. Maklumat anda juga boleh dikumpulkan secara tidak langsung atau daripada kuki melalui penggunaan laman web kami.
 5. Penerima biasiswa:
  REAL mengumpul maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda apabila anda mengisi borang permohonan melalui dalam talian / salinan cetak fizikal. Maklumat anda juga boleh dikumpulkan secara tidak langsung daripada ibu bapa dan penjaga anda atau daripada kuki melalui penggunaan laman web kami.
 6. Penjual, pembekal atau pembekal perkhidmatan:
  REAL mengumpul maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada majikan atau agensi-agensi rujukan kredit sebagai sebahagian daripada transaksi komersial. Maklumat anda juga boleh dikumpulkan secara tidak langsung daripada ibu bapa dan penjaga anda atau daripada kuki melalui penggunaan laman web kami.

 

B) Tujuan mengumpul maklumat peribadi anda:

Semua maklumat yang diminta adalah wajib disediakan oleh anda, melainkan sebaliknya bagi membolehkan kami memproses permohonan anda untuk perkhidmatan dan produk kami. Sekiranya anda menolak untuk memberikan maklumat peribadi berkenaan, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan / permintaan anda atau menyediakan produk atau perkhidmatan kami.

Maklumat peribadi yang disediakan oleh anda kepada kami akan diproses oleh REAL seperti berikut:

 1. untuk mewujudkan pengenalan peribadi dan latar belakang anda;
 2. untuk menilai dan memproses permohonan anda untuk penerimaan masuk dan biasiswa, perlindungan insurans, dan permohonan visa (sebagaimana yang berkenaan);
 3. untuk memberitahu anda tentang faedah dan perubahan kepada ciri-ciri produk dan perkhidmatan REAL melalui saluran komunikasi yang sesuai termasuk melalui khidmat pesanan ringkas, panggilan telefon, mel elektronik, faks dan / atau mana-mana saluran lain yang sesuai (kemudian dikenali sebagai "Saluran Komunikasi");
 4. untuk memaklumkan kepada anda mengenai pengumuman terkini pendidikan dan perkhidmatan REAL dan majlis yang akan datang termasuk menyediakan anda maklumat mengenai produk kami dan produk pihak ketiga, perkhidmatan dan tawaran yang mungkin menarik minat anda melalui Saluran Komunikasi;
 5. untuk memberitahu anda tentang kemajuan pelajar, yuran tuisyen kami dan lain-lain bayaran yang berkaitan;
 6. untuk audit, pematuhan dan pengurusan risiko;
 7. untuk analisis data berkala, penyelidikan dan untuk menghasilkan data, laporan dan statistik yang telah disunting atau dikumpulkan dengan cara yang tidak mengenal pasti identiti anda untuk memperbaiki perkhidmatan kami, komunikasi pelanggan dan analisis urus niaga anda dengan kami;
 8. untuk menguruskan perniagaan kami dan hubungan anda dengan kami;
 9. untuk mengemaskini, menyatukan dan memperbaiki ketepatan penyimpanan rekod dalaman kami;
 10. untuk menghubungi anda sekiranya berlaku kecemasan atau kemalangan;
 11. untuk melindungi atau menguatkuasakan hak kami untuk mendapatkan kembali apa-apa hutang yang terhutang kepada kami;
 12. untuk menjawab permintaan atau aduan yang diterima oleh kami, yang mana perlu; dan
 13. bagi mana-mana tujuan lain yang diperlukan atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan dan / atau garis panduan seperti yang ditetapkan dari semasa ke semasa.

 

C) Laman web

 1. Kuki boleh digunakan dalam pemprosesan maklumat peribadi anda. Kuki adalah fail teks yang dimasukkan ke dalam memori komputer dan / atau peranti oleh komputer kami. Salinan fail teks ini dihantar oleh komputer dan / atau peranti anda apabila ia berhubung dengan rangkaian kami. Kami menggunakan kuki untuk mengenal pasti anda, memperibadikan penggunaan anda ke atas laman web kami dan untuk mengendalikan perkhidmatan dan / atau kawasan produk. Anda boleh menyesuaikan tetapan pada pelayar internet anda supaya anda akan diberitahu apabila anda menerima kuki. Anda boleh juga memilih untuk menerima atau menyahaktifkan kuki. Sila ambil perhatian bahawa apabila anda telah memilih untuk menyahaktifkan kuki, beberapa fungsi tertentu di laman web kami mungkin tidak berfungsi. Kami juga boleh mengumpul maklumat yang berikut semasa anda melayar ke laman web kami dan / atau ke nama domain lulus penuh, di mana anda mengakses laman web kami atau secara alternatif, alamat IP dan:
  • Tarikh dan masa anda mengakses setiap halaman di laman web kami;
  • URL daripada mana-mana laman web dari mana anda melayari laman web kami (Perujuk); dan
  • Pelayar web yang anda sedang gunakan dan halaman yang anda akses.
 2. Beberapa laman web kami mungkin memerlukan anda untuk menyediakan maklumat peribadi yang terhad untuk menikmati perkhidmatan tertentu di laman web kami (kelayakan sistem log masuk, alamat e-mel dan maklumat kenalan dsb.). Maklumat peribadi itu hanya akan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan sahaja, iaitu untuk membalas mesej anda dan / atau menghantar perkhidmatan yang diminta.
 3. Pautan hiper
  Laman web kami mungkin termasuk pautan ke laman web luar, termasuk laman entiti kumpulan, dan laman pihak ketiga. Pautan ke laman web luaran ini tidak bermakna apa-apa sokongan laman web (atau sebarang produk atau perkhidmatan yang ditawarkan) oleh kami atau apa-apa jaminan mana-mana maklumat peribadi yang disediakan. Kami menafikan dan mengecualikan apa-apa tanggungjawab atau liabiliti bagi mana-mana laman luar yang mana pautannya telah disediakan di laman web kami dan Notis PDPA ini tidak tertakluk kepada mana-mana laman web itu. Sila rujuk kepada polisi privasi tersendiri di laman web lain.

 

D) Pendedahan dan pemindahan maklumat peribadi

Data peribadi anda yang disediakan kepada kami akan dirahsiakan tetapi anda dengan ini bersetuju dan memberi kuasa kepada kami untuk menyediakan atau mendedahkan data peribadi anda, seperti dan apabila perlu, kepada kategori berikut: -

 1. mana-mana individu yang dipaksa atau dikehendaki berbuat demikian terhadapnya di bawah undang-undang.
 2. Kementerian Pendidikan, jabatan / agensi kerajaan lain yang relevan;
 3. kepada mana-mana ejen, penyedia perkhidmatan dan saluran pembayaran bagi tujuan pembayaran;
 4. syarikat dan / atau organisasi yang membantu kami dalam menyediakan perkhidmatan nilai tambahan yang telah anda minta;
 5. syarikat dan / atau organisasi yang membantu kami dalam pemprosesan dan / atau sebaliknya memenuhi urus niaga yang anda telah diminta;
 6. mana-mana entiti perniagaan dalam kumpulan kami;
 7. penaja termasuk ibu bapa / penjaga anda (hanya termaktub kepada pelajar);
 8. perunding kami, juruaudit, peguam atau penasihat profesional lain;
 9. perunding anda, juruaudit, peguam atau penasihat profesional lain seperti yang telah diberi kuasa oleh anda; dan
 10. mana-mana individu yang berkaitan dengan penguatkuasaan atau pemeliharaan hak-hak kami di bawah perjanjian anda dengan kami atau yang semunasabahnya perlu untuk menguatkuasakan terma dan syarat-syarat kami.

Untuk perhatian, data peribadi anda mungkin disimpan atau dipindahkan ke lokasi atau sistem dalam Malaysia tertakluk kepada kawalan yang wajar ke atas keselamatan maklumat, untuk melindungi maklumat peribadi anda terhadap kehilangan, kecurian dan penyalahgunaan.

 

E) Pendedahan bagi Tujuan Pemasaran

Selain itu, entiti Individu dalam REAL, pedagang dan rakan kongsi strategik kami boleh menghubungi anda tentang produk, perkhidmatan dan tawaran yang kami percaya boleh menarik minat anda, walau bagaimanapun apa-apa pendedahan maklumat peribadi tidak termasuk maklumat yang berkaitan dengan urusan atau akaun anda.

Anda boleh memberitahu kami bila-bila masa jika anda tidak mahu menerima komunikasi pemasaran daripada kami, daripada entiti individu dalam REAL dan / atau daripada pedagang dan rakan kongsi strategik kami dengan menulis kepada kami. Arahan terakhir anda kepada kami akan diguna pakai. Sila ambil perhatian bahawa Saluran Komunikasi tertentu mengandungi maklumat standard mengenai produk dan perkhidmatan kami yang lain yang tidak boleh dialih keluar tanpa menjejaskan penghantaran/peruntukan perkhidmatan kami dan/atau produk kami.

 

G) Menggunakan Hak Anda Berhubung Pendedahan dan Penggunaan Maklumat Peribadi Anda

Sentiasa tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang diguna pakai, anda boleh meminta akses dan / atau meminta pembetulan maklumat peribadi anda atau membuat apa-apa pertanyaan atau aduan berhubung dengan pemprosesan maklumat peribadi anda dengan menghubungi kakitangan berikut untuk mendapatkan bantuan lanjut:

 • Nama Jabatan : Jabatan Pemasaran
 • E-mel: [email protected]
 • Alamat Berdaftar: Suite 17-01 & 02, Level 17, Vertical Corporate Tower B, Avenue 10, The Vertical, Bangsar South City, No. 8 Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur.

H) Pengekalan Maklumat Peribadi

Maklumat peribadi anda akan dikekalkan oleh kami dalam mematuhi Notis PDPA ini dan / atau undang-undang dan garis panduan yang relevan seperti yang boleh ditetapkan dari semasa ke semasa bagi tempoh hubungan anda dan untuk tempoh seperti mana yang diperlukan untuk melindungi kepentingan REAL dan anda. Pengekalan sedemikian juga penting seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau mengikut polisi dalaman kami.

 

I) Konflik

Sekiranya berlaku konflik antara Notis PDPA Bahasa Inggeris ini dan notis Bahasa Malaysia yang sama, istilah dalam Bahasa Inggeris ini akan diguna pakai.

 

J) Semakan kepada Notis PDPA ini

Notis PDPA kami boleh disemak semula dari semasa ke semasa untuk melihat perubahan dalam undang-undang, perubahan dalam urusan perniagaan, prosedur dan struktur, dan jika ada sebarang semakan, ia akan dipaparkan di laman web kami dan / atau Saluran Komunikasi yang lain yang dirasakan sesuai oleh kami. Dalam sebarang peristiwa, lakukan semakan Notis PDPA ini secara berkala, yang akan dipaparkan di laman web kami atau secara alternatif anda boleh menghubungi kami di maklumat kenalan di Seksyen (G) di atas untuk terus dimaklumkan tentang bagaimana kami melindungi maklumat peribadi anda.

 

Notis PDPA ini telah dikemaskini pada 10 Ogos 2020.